Hva er radon?

Radongass dannes av naturlig radioaktivitet i grunnen og finnes i jordluft de fleste steder. I de fleste hus har man litt inntrenging av jordluft

Radioaktive stoffer med naturlig opprinnelse finnes over alt. Ett av disse er uran, som vi finner i jordskorpen og i jordsmonnet. Når uran brytes ned, dannes det en kjede av nye radioaktive stoffer. Kjeden ender med stabilt bly. I denne kjeden finner vi radon. Radon er et datterprodukt av radium. Når radon brytes ned, dannes det en serie radioaktive isotoper av bly, polonium og vismut, som har evne til å feste seg til partikler i lufta.

Radon er en edelgass. Edelgasser har svært liten evne til å bindes i faste stoffer. Radonatomene kan derfor lett unnslippe berggrunn og jord og komme ut i luften vi puster. De kortlivede nedbrytningsstoffene fra radon kaller vi for radondøtre. Det er disse som gir stråledoser til lungene ved innånding

Det er store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller. På bakgrunn av dette bør det måles for radongass med jevne mellomrom i alle norske bygninger.