Friske hus gir friske mennesker

Voksne nordmenn er i gjennomsnitt inne 21-22 timer i døgnet. Det vil si ca 85-90% av vår levetid, noen mer og noen mindre.

Inneluftens kvalitet er dermed meget viktig for vår helse, trivsel og funksjon.

Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluft.

Dette skyldes blant annet våre geologiske og klimatiske forhold

Radongass dannes kontinuerlig i grunnen og det vil ikke bli mindre av den med tiden. Det er altså ikke mulig å bli kvitt den. Man kan kun gjøre tiltak for å minske eksponeringen.

De høyeste radonkonsentrasjonene finner vi i områder med alunskifer, uranrike granitter, pegmatitter og løsmasser eller morenegrunn.

Radonkonsentrasjonene i inneluft i norske boliger har økt de siste 20 – 30 årene, og er ofte høyest i nyere boliger.

Stor temperaturforskjell mellom inne- og uteluft, særlig om vinteren, kan skape et undertrykk, som kan bidra til økt innstrømning av radon.

Vi anbefaler deg å se denne informasjonsfilmen om radongass: